Twitter en el KPOP [Parte 6]


-F.T.Island
Hongki: @skullhong
Jonghoon: @FtGtJH
Seunghyun: @chungxuan
Minhwan: @FtDrMH1111

-Secret
Jieun: @SECRETsongjieun
Hyosung: @Secretimehs
Sunghwa: @seonhwazzz

-Rainbow
Jaekyung: @JaeKyung_K
Noeul: @No_Eul
Hyunyoung: @Hyunyoung_C
Yoonhye: @Yoonhye90
Jisook: @Jisook718
Woori: @nunino
Seungah: @Seunga0913

-B1A4
Gongchan: @B1A4_gongchan
Sandeul: @SANDEUL920320
Baro: @BARO920905
C-NU: @B1A4_CNU
Jinyoung: @_jinyoung911118

-Wonder Girls
Yenny: @WGyenny
Yoobin: @WGyubin
Sunye: @WGsun
Sohee: @WGsohee
Lim: @WG_Lim

-Sunmi
@WGmimi

0 comentarios: